پیامبراعظم (ص)وسنتها
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ویژگی‌های کلی سنت‌های تاریخی قرآن سنت‌های تاریخی قرآن ویژگی‌هایی دارد؛ از جمله: الف) عمومیت و فراگیری؛ به این معنا که سنت‌های تاریخی موجود در قرآن وضع ثابت و تخلف‌ناپذیر دارد و روابط اتفاقی و کورکورانه نیست. این عمومیت و فراگیری، به سنن تاریخی موجود در قرآن جنبه علمی می‌بخشد؛ لذا به استمرار و کلیت آن تأکید و تصریح می‌کند. ب) خدایی بودن؛ سنن تاریخی مربوط به خداوند و به عبارتی «سنت‌الله» است. ج) آزادی اراده و اختیار انسان؛ سنت‌های تاریخی به معنای وجود جبر و نبود اختیار نیست، بلکه