مشخصات فردی و زندگینامه
نام:رضا
نام خانوادگی:رشیدی طغرالجردی
پست الکترونیک:rashidy.ir@gmail.com
آدرس وب سایت:http://www.omidvaentezar.ir
آدرس وب سایت:http://www.rashidy.ir
نخصص ها:علوم تربیتی ، تاریخ و سیره