سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
وزارت آموزش و پرورش 
دبیر -مسئول اقامه نماز مدارس -معاون پرورشی اداره آموزش وپرور 
1373/07/01 
ادامه دارد 
اجرایی وآموزشی  
همکاری 
مرکز رسیدگی به امور مساجد: دفتر مطالعات و تحقیقات مسجد از 84 
فضای مجازی  
1390/07/01 
1391/07/01 
راه اندازی سایت  
همکاری 
سازمان تبلیغات استان قم 
فضای مجازی (سایت واینترنت) 
1391/08/01 
ادامه دارد 
راه اندازی فضای مجازی برای مساجد اس